რუსუდან გიგაშვილი - თავმჯდომარე

  ნატალია კლდიაშვილი - პროექტების მენეჯერი

  თეონა ნოზაძე - კომუნიკაციების მენეჯერი

 

 

  თაკო გიგოლაშვილი - ფინანსური მენეჯერი

  ლიზა ლოქსმანი - ექსტენციის საერთაშორისო ექსპერტი

  ნინო ლომთაძე - ლოჯისტიკის და მობილიზაციის სპეციალისტი